Konferencja Naukowa z okazji XXX-tej rocznicy utworzenia Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego zorganizowana przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu odbyła się w dniach 29-30.09.2011r. w hoteliku Orańskim (Stara Morawa). Konferencja została objęta patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego i Wojewody Dolnośląskiego, współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Tematem przewodnim były zagadnienia planistyczne i zjawiska zachodzące na terenach górskich parków krajobrazowych. Organizatorzy dzięki udziałowi przedstawicieli różnych dziedzin nauki, stworzyli forum wymiany doświadczeń i wiedzy, które w sposób bezpośredni lub pośredni mają wpływ na kształtowanie przestrzeni, ochronę wartości przyrodniczych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych na obszarach parków krajobrazowych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górskich.
Udział w konferencji przedstawicieli różnych dziedzin nauki, samorządów, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Lasów Państwowych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, a także pracowników parków krajobrazowych z innych województw, pracowników naukowych, doktorantów, organizacji samorządowych pozwolił na uświadomienie znaczenia racjonalnego gospodarowania dobrem ograniczonym, jakim jest przestrzeń na obszarach chronionych.
Konferencję otworzył Dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Piotr Śnigucki. W trakcie otwarcia osobom i instytucjom współpracującym z DZPK w zakresie ochrony Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego zostały wręczone okolicznościowe statuetki.

W pierwszym dniu odbyły się trzy sesje z dwunastoma referatami naukowymi. W drugim dniu, podczas prelekcji terenowej prowadzonej przez przewodników i pracownika DZPK przedstawiono walory Parku oraz główne zagrożenia wynikające ze zmian zagospodarowania przestrzennego i rozwoju turystyki. Przedyskutowano również tematykę ochrony przyrody nieożywionej na terenie Parku i rezerwatu przyrody „Jaskinia Niedźwiedzia”.
Zwiedzanie Jaskini Niedźwiedziej i Muzeum Ziemi w Kletnie obejmowało prezentację zjawisk krasowych na konkretnych przykładach, problematykę zmian zachodzących w jaskini i ich powiązanie ze środowiskiem przyrodniczym całego Masywu Śnieżnika, aspekt mikroklimatu i fauny jaskiń, a także analizę zależności życia roślinnego od budowy geologicznej podłoża w Masywie Śnieżnika.
Duże znaczenie miała również tematyka wpływu turystyki na środowisko przyrodnicze, zagrożeń związanych z budową wyciągów narciarskich i rozbudowy bazy hotelowo-pensjonatowej. Omówiono przykład Czarnej Góry jako inwestycji mających negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze i krajobraz.
Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom zmian w krajobrazie, sztucznemu zaśnieżaniu stoków i jego wpływu na zasoby wodne, skracaniu okresu wegetacyjnego, degradacji powierzchni ziemi, erozji gleby i osuwiskom jako oddziaływującym bezpośrednio na pokrywę roślinną i różnorodność biologiczną. zwierząt.
Znaczącym, aktualnym tematem był rozwój sportów i turystyki na obszarach chronionych w powiązaniu na zachowanie siedlisk i gatunków podlegających ochronie, zwłaszcza na obszarach Natura 2000.

Konferencja pozwoliła na przypomnienie istotności zasad gospodarowania przestrzenią na obszarach chronionych i konieczności uwzględniania zagrożeń mogących wyniknąć z nieprzemyślanych decyzji lokalizacyjnych oraz braku pełnej oceny skutków, jakie mogą powodować w krajobrazie nowe elementy.
Dzięki obecności osób odpowiedzialnych, z racji pełnionych funkcji za kształt przestrzeni na terenach parków krajobrazowych – pracowników administracji samorządowej szczebla gminnego i wojewódzkiego oraz instytucji opiniujących i uzgadniających plany zagospodarowania przestrzennego – była możliwa wieloaspektowa analiza problemowa oraz dyskusja prezentujące różne punkty widzenia.
Efektem rzeczowym konferencji jest także publikacja zawierająca poszczególne artykuły referatowe oraz jako powiązany z obszarem chronionym, którego dotyczyła konferencja przewodnik po Śnieżnickim Parku Krajobrazowym (jako pierwszy z realizowanej przez DZPK serii przewodników po parkach krajobrazowych Województwa Dolnośląskiego).